Hinder bij openbare werken

Hinderattest bij openbare werken

Wat

De Vlaamse Overheid voorziet in:

 • een rentetoelage om het tijdelijke inkomstenverlies op te vangen. 
 • een gewestwaarborg voor kleine of middelgrote ondernemingen die gehinderd worden door openbare werken. Deze waarborg omvat maximaal 75% van het krediet dat wordt afgesloten voor de financiering van het bedrijfskapitaal of de herfinanciering van lopende schulden op korte termijn.
 • een inkomenscompensatievergoeding

Meer informatie over de rentetoelage en de gewestwaarborg vind je op de website van het Agentschap Ondernemen (www.agentschapondernemen.be) onder het thema 'hinder openbare werken'. Tevens vind je daar de aanvraagformulieren die je moet invullen en terugzenden naar hinderopenbarewerken@vlaanderen.be

De rentetoelage en de waarborglening maken gebruik van hetzelfde hinderattest. Dit attest wordt door het Agentschap Ondernemen bij het stadsbestuur opgevraagd.

Via de dienst Economie kan je om een inkomenscompensatievergoeding te bekomen een hinderattest verkrijgen dat vermeldt dat er in jouw straat werken zullen plaatsvinden die hinder kunnen veroorzaken. 

Met dit hinderattest richt je je tot het Participatiefonds, samen met een ingevuld aanvraagformulier, om erkend te worden als gehinderde onderneming. 

Het aanvraagformulier vind je op de website www.openbarewerken-zelfstandigen.be

 

Voorwaarden

De inkomenscompensatievergoeding voor handelaars is sinds 1 januari 2007 van toepassing op alle openbare werken. Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse Overheid bevoegd voor deze maatregel. De maatregel blijft van kracht totdat de Vlaamse Overheid initiatief neemt om deze te wijzigen. De federale overheid, het Participatiefonds, blijft de lopende dossiers opvolgen tijdens de overgangsperiode.

Je kunt als handelaar of uitbater van een horecazaak recht hebben op een vergoeding van € 76,31 per kalenderdag dat je je zaak moet sluiten ten gevolge van de werken, indien je aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • je bent zelfstandige (meerdere zelfstandigen of meewerkende echtgenoten van dezelfde zaak kunnen deze vergoeding aanvragen);
 • je bent actief in de detailhandel of in de horeca of je hebt in elk geval contact met consumenten;
 • je stelt minder dan 10 mensen te werk;
 • je omzet of balanstotaal is lager dan 2 miljoen euro;
 • de werken waarover dit attest gaat, zorgen voor hinder;
 • je hebt geen andere beroepsinkomsten dan de inkomsten die voortvloeien uit de activiteit in de inrichting die hinder ondervindt van de openbare werken. 

In deze gevallen is sprake van hinder:

 • geen enkele van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen van de straat waarin de inrichting is gelegen kan gebruikt worden;
 • de toegangsweg tot de inrichting wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer in één of beide richtingen;
 • voetgangers kunnen onmogelijk de toegang tot de inrichting bereiken;
 • geen beschikbaarheid van de reglementair aangelegde openbare parkeerplaatsen binnen een straal van 100m rond de enige toegang tot de inrichting. 

Pas vanaf de 8ste dag volgend op de sluitingsdatum van de gehinderde inrichting is de vergoeding verschuldigd. 

De maximumperiode is 30 kalenderdagen, met mogelijkheid tot verlenging (en), zodat de volledige periode van de hinder gedekt kan worden.

Procedure

Procedure tot het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding:

 • 14 dagen voor aanvang verwittigt het stadsbestuur (of een andere uitvoerende overheid) je er schriftelijk van dat er werkzaamheden in je straat zullen plaatsvinden. In deze brief krijg je informatie over het aanvragen van een inkomenscompensatievergoeding.
 • Je vraagt bij de dienst Economie het hinderattest aan. Dit kan via de knop online aanvragen hierboven, via mail of brief of ter plaatse.
 • Met dit hinderattest (en een formulier van het Participatiefonds) zal je je kunnen wenden tot het Participatiefonds om erkend te worden als gehinderde onderneming.
 • Beide documenten moet je minstens 7 dagen voor de sluiting van de inrichting bij het Participatiefonds indienen.
 • Het Participatiefonds zal onderzoeken of aan alle voorwaarden is voldaan en binnen 30 kalenderdagen haar beslissing laten weten.
 • Na erkenning als gehinderde onderneming kan je een vergoedingsaanvraag indienen bij het Participatiefonds.
 • Het Participatiefonds zal maandelijkse stortingen uitvoeren op je rekening.
 • Contact: Participatiefonds – t 02 210 87 91 – vergoedingen@fonds.org - www.openbarewerken-zelfstandigen.be
Bedrag

€ 76,31 per kalenderdag dat je je zaak moet sluiten ten gevolge van de werken.