Milieuvergunning klasse 1

Milieuvergunning klasse 1 aanvragen

Wat

Als je bedrijf of activiteit volgens de Vlaremwetgeving ingedeeld wordt in klasse 1, moet je een milieuvergunning Klasse 1 aanvragen bij de Provincie.

Vlarem is het Vlaams reglement voor de milieuvergunning.

Voorwaarden

Voor inrichtingen die volgens bijlage I van het Vlarem I tot de 1ste klasse behoren en gelegen zijn in Oost-Vlaanderen.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren via het modelformulier. De aanvraag dien je in 10 exemplaren in via een aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent.

Voor het veranderen of overnemen van een inrichting klasse 1 moet je je eveneens tot de provincie wenden.

De deputatie beschikt over 4,5 maanden om een beslissing te nemen over de milieuvergunningsaanvraag.

Tijdens deze periode organiseert de stad Oudenaarde een openbaar onderzoek en verleent het College van Burgemeester en Schepenen advies aan de deputatie. Na afloop maakt de stad Oudenaarde de beslissing bekend.

De verschuldigde dossiertaks betaal je voor het indienen van de aanvraag en het bewijs van betaling voeg je toe.

Wat Meebrengen

Vergunningsaanvraag met de nodige bijlagen in 10-voud:

http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren

Opgelet: indienen bij de Deputatie, niet bij het stadsbestuur!

Bedrag

Vooraf € 123,95 storten op rek.nr. IBAN BE04 3751 1109 9031, BIC BBRUBEBB van LNE Afdeling Milieuvergunningen met als mededeling "Vlarem dossiertaks aanvraag klasse 1".

Nadien ontvang je een brief voor betaling van de gemeentebelasting (€ 540,00).

 

Uitzonderingen

De Vlarem dossiertaks voor inrichtingen met verplicht Mer of veiligheidsrapport bedraagt € 247,89.

 

Regelgeving
  • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet .
  • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit.
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit.