Milieuvergunning klasse 3

Melding milieuvergunning klasse 3

Wat

Je moet een melding indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad als je bedrijf of activiteit volgens de Vlaremwetgeving ingedeeld wordt in klasse 3.

Vlarem is het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning.

Procedure

Je stuurt het Vlaremformulier melding klasse 3 aangetekend op naar het College van Burgemeester en Schepenen of geeft het af tegen ontvangstbewijs bij de milieudienst.

De activiteiten mogen starten de dag na het indienen van het formulier, op voorwaarde dat dit volledig en correct  ingevuld is en dat er op stedenbouwkundig vlak geen problemen zijn.

Je ontvangt een uittreksel van aktename.

Wat Meebrengen

Het volledig en correct ingevuld meldingsformulier, met de nodige bijlagen.

http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/formulieren

Bedrag

De gemeentebelasting bedraagt € 10,00.

Uitzonderingen

Als een inrichting stedenbouwkundig niet verantwoord is, kan de activiteit niet plaatsvinden.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan bijzondere voorwaarden opleggen bij de aktename.

 

Regelgeving
  • Decreet Vlaamse Regering 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en alle wijzigingen van dit decreet
  • Besluit Vlaamse Executieve 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem I) en alle wijzigingen van dit besluit
  • Besluit Vlaamse Regering 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en alle wijzigingen van dit besluit