Bouwvergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Wat

Heb je bouwplannen? Of wil je gaan verbouwen? Dan heb je waarschijnlijk een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het begrip 'bouwen' bekijk je daarbij best zeer ruim. Ook voor het bouwen van een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten afsluitingen, het rooien van bomen en het aanleggen van vijvers of verhardingen is in sommige gevallen een vergunning nodig. 

Waarvoor heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig?

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Welke specifieke voorschriften zijn van toepassing?

Naast de algemene reglementering, gelden de bepalingen van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), BPA's, verkavelingen, verordeningen,....

Om te weten welke specifieke voorschriften van toepassing zijn kan je:

 • via het LOKET BOUWVOORSCHRIFTEN de BPA's, RUP's, verkavelingen raadplegen;
 • contact opnemen met de dienst ruimtelijke ordening.

Wil je weten of je project in aanmerking komt voor een stedenbouwkundige vergunning?

 • Complexere projecten kunnen voorgelegd worden op een 2 partijenoverleg;
 • Mail een voorontwerp naar de dienst ruimtelijke ordening;
 • Maak een afspraak voor een voorbespreking.
Voorwaarden

Voor de voorwaarden wordt gekeken naar het wetgevend kader o.a. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven,....

Procedure

Aanvraagdossier samenstellen

Vooraleer je een stedenbouwkundige vergunning kan aanvragen, stel je een dossier op.

In de meeste gevallen heb je een architect nodig. De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin je geen architect nodig hebt.

Aanvraagdossier indienen

Je kan het aanvraagdossier op volgende geldige manieren indienen:

 • Geef het dossier af aan het loket van de dienst ruimtelijke ordening tegen ontvangstbewijs
 • Stuur het dossier aangetekend naar:

College van burgemeester en schepenen
t.a.v. dienst ruimtelijke ordening
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde

Procedure stedenbouwkundige vergunning

Je aanvraagdossier volgt deze weg:

1. onderzoek van het dossier

De stad ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid.

Is het onvolledig? Dan ontvang je een onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet. 

Is het volledig? Dan krijg je een volledigheidsbewijs en een dossiernummer. Op dit moment start de procedure van de aanvraag.

2. Openbaar onderzoek

De stad start in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om bezwaar te uiten tegen de stedenbouwkundige vergunning.

Wanneer er een openbaar onderzoek moet worden gehouden, dienen de formaliteiten betreffende de openbare onderzoeken te worden gerespecteerd, meer bepaald:

Minstens vanaf de dag na de ontvangst van het volledigheidsbewijs, tot de dag van de beslissing over de aanvraag, moet een bekendmaking worden aangeplakt (gele affiche op A2-formaat), op een plaats waar het betrokken goed paalt aan een openbare weg, of indien het goed aan verschillende openbare wegen paalt, aan elk van die openbare wegen. Indien het goed niet paalt aan een openbare weg, gebeurt de aanplakking aan de dichtstbijzijnde openbare weg.

Er dient hierbij rekening te worden gehouden met de onderstaande voorwaarden:
De bekendmaking wordt aangebracht op een schutting, op een muur of op een aan een paal bevestigd bord, op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg. De bekendmaking wordt tijdens de hele duur van de aanplakking goed zichtbaar en goed leesbaar gehouden.

Je zendt voor het einde van het openbaar onderzoek naar de stad Oudenaarde:

 1. een dubbel van de aangeplakte bekendmaking (gele affiche op A2-formaat), met ondertekening;
 2. het document ‘Verklaring op eer’ via onderstaand formulier ‘Verklaring op eer – startdatum aanplakking bekendmaking openbaar onderzoek’.

Bij het niet aanplakken van de affiche zal de aanvraag worden geweigerd, omwille van procedurele fouten.

3. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar

De stedenbouwkundige ambtenaar toetst je aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening. Hij houdt rekening met de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen. Dan stelt hij een verslag op en legt dit voor aan het college.

4. Beslissing college

Het college neemt een beslissing ten laatste 75 kalenderdagen na datum van het volledigheidsbewijs (of 105 dagen bij een dossier met een openbaar onderzoek). Binnen 10 dagen na de beslissing ontvang je een afschrift hiervan.

De stad Oudenaarde hanteert volgende servicenormen voor de afhandelingstermijn:

Product

Afhandelingstermijn

Opmerkingen

Bouwvergunning

Eenvoudige en uitgebreide samenstelling:

 • zonder openbaar onderzoek en zonder adviesaanvragen
 • met openbaar onderzoek

 

 

 

8 weken

14 weken

 

Afhandelingstermijn te rekenen vanaf datum volledigheidsbewijs. Servicenorm enkel voor aanvragen gelegen binnen RUP, BPA, verkaveling

Start van de werken

Na ontvangst van je stedenbouwkundige vergunning moet je rekening houden met volgende stappen:

1. Beslissing aanplakken

Je bent verplicht om het document 'bekendmaking' aan te plakken

 • op de plaats waarop de vergunning betrekking heeft
 • op een goed zichtbare en leesbare plaats
 • zo dicht mogelijk bij de openbare weg
 • op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • ten laatste 10 dagen na de ontvangst van de beslissing en dit gedurende 30 dagen.

Je kan starten met de werken 36 dagen nadat je de beslissing hebt uitgehangen, tenzij iemand beroep aantekent.

2. Verklaring op eer terugsturen 

Bij de vergunning is een document verklaring op eer toegevoegd. De ingevulde verklaring op eer bezorg je aan de dienst ruimtelijke ordening, samen met een foto als bewijs van aanplakking. Je kan dit ook digitaal indienen via onderstaand formulier.

3. Vergunning en het bouwplan op de bouwplaats bewaren

Je moet op de bouwplaats tijdens de duur van de werken een afschrift en een gewaarmerkt plan ter beschikking houden van de toezichthoudende ambtenaren.

4. Begin van de werken meedelen

Bij de vergunning is het formulier 'aanvang der werken' toegevoegd. Dat stuur je per beveiligde zending naar de stad Oudenaarde en de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, ten laatste 8 dagen voor het starten van de werken. Je kan dit ook digitaal indienen via onderstaand formulier.

5. Einde van de werken meedelen

Bij de vergunning is het formulier 'einde der werken' toegevoegd. Dat stuur je per beveiligde zending naar de stad Oudenaarde. Je kan dit ook digitaal indienen via onderstaand formulier.

Hoe lang blijft je vergunning geldig?

Er zijn een aantal regels waaraan je je moet houden:

 • Je kan met de werken starten tot 2 jaar nadat je een stedenbouwkundige vergunning hebt gekregen.
 • Het gebouw moet uiterlijk 3 jaar na de aanvang van de werken winddicht zijn.
 • Je mag de werken niet meer dan 2 jaar onderbreken.

Hoe kan je beroep aantekenen tegen een beslissing?

Hier vind je gedetailleerde info over beroepen tegen beslissingen van de gemeente.

Indien je beroep wenst aan te tekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning verleend door het Vlaams gewest moet je je richten tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Wat Meebrengen

Een papieren dossier bestaat uit min. 6 X de administratieve stukken en 6 X de plannen:

 • specifieke aanvraagformulieren en aanstiplijsten
 • extra formulieren
  • het 'inlichtingenformulier preventie' is vereist wanneer een dossier voor advies naar de brandweer moet. Je vindt dit formulier onderaan deze pagina.
Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Vrijstelling

Een aantal werken zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, onder andere:

 • vrijstaande gebouwen met een oppervlakte van maximaal 40m²
 • niet-overdekte constructies (zoals terras, zwembad, vijver) met een oppervlakte van maximaal 80m²

Lees het Vlaamse besluit over de vrijstellingen voor een stedenbouwkundige vergunning.

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing als ze niet in strijd zijn met:

 • gewestplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • verkavelingsvoorwaarden
 • ....

Bekendmaking Goedkeuringsbeslissing

Het college van burgemeester en schepenen van Oudenaarde brengt, overeenkomstig artikel 2.3.2. § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake het vaststellen van een lijst van de bijzondere plannen van aanleg, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingsvergunningen, waarbinnen de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van de vergunningplicht niet worden beschouwd als strijdig met de voorschriften definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad op 28 september 2015 en werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 17 december 2015.

De beslissing treedt in werking tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meldingsplicht

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat nu sneller en met minder administratieve verplichtingen. Over welke werken het precies gaat, wordt vastgelegd in het besluit.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Uitvoeringsbesluiten

Omzendbrieven

Andere sectorale regelgeving

Formulieren