Bedrijvigheid Oudenaarde

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het belangrijk dat (regionale) bedrijven een plaats blijven vinden binnen het stedelijk gebied.

Het project wil in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande (regionale) bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. Het gaat hierbij om het terug op de markt brengen van niet-gebruikte gronden, het vermijden van zonevreemde handelsactiviteiten, het toestaan van hogere bebouwing, het toestaan van kleinere eenheden, een multifunctionelere invulling, … Het project wil ook kansen om bestaande (regionale) bedrijventerreinen klimaatgezonder te maken aangrijpen.

Verder zijn er regionale bedrijfsactiviteiten die op vandaag niet de juiste bestemming hebben en dus zonevreemd zijn. Het project wil ook een oplossing bieden voor die zonevreemde regionale bedrijfsactiviteiten. Het gaat hierbij vooral over het bedrijventerrein ‘Coupure’. 
 

Actueel

Onderzoek mogelijkheden bedrijventerreinen

We onderzoeken of we effectief meer kunnen doen met de huidige beschikbare ruimte voor bedrijvigheid. Daarom brengen we eerst de huidige situatie op de bedrijventerreinen in kaart. 

SOLVA deed dit al voor de bedrijventerreinen Bruwaan-Ring II, Lindestraat, Hoge Bunders, Coupure en Meersbloem. Daarbij bracht SOLVA ook de kansen, bedreigingen, zwaktes en sterktes per bedrijventerrein in kaart.

Op basis van die resultaten onderzoeken we momenteel vier thema’s:

  • het gebruik van dakoppervlaktes
  • de mogelijkheden om hoger te bouwen
  • de mogelijkheden om parkeerruimte efficiënt in te zetten zodat er meer ruimte vrijkomt
  • het gebruik van restpercelen

 

Participatiemarkt

Op de participatiemarkt (juni 2019) legden we de eerste onderzoeksresultaten voor. We verzamelden toen ook input om de cases verder uit te werken. 

 

Afronden studie en opmaak PRUP

In het najaar van 2019 ronden we de studie af. Dan weten we welk deel van de bijkomende ruimtebehoefte we kunnen opvangen binnen de bestaande (regionale) bedrijventerreinen. Daarna starten we het planningsproces op voor de opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’. In het voorjaar van 2020 organiseren we opnieuw een participatieronde.

Timing

Het project loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2021.

Budget

463 602, 43 EUR

Terug naar nieuwsoverzicht