Nieuw mobiliteitsplan

Er beweegt iets in Oudenaarde!

De stad Oudenaarde is samen met studiebureau Tridée bezig met de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan.
Het nieuwe plan bouwt verder op het vorige mobiliteitsplan en bepaalt de richting voor de komende jaren.

We willen de inwoners, verenigingen, bezoekers, handelaars, bedrijven,... zoveel mogelijk betrekken bij het maken van dit nieuwe mobiliteitsplan.
Om op geregelde tijdstippen jouw mening te weten te komen, gebruiken we -onder andere- ons INSPRAAKPLATFORM

 

Twee hoofdscenario's

Op basis van de conclusies uit de oriëntatienota werkte het adviesbureau Tridée twee mogelijke oplossingsrichtingen uit in de vorm van twee hoofdscenario’s. Elk scenario is een samenhangend geheel van keuzes voor de mobiliteit in Oudenaarde.
Deze scenario’s werden voorgesteld en besproken met de bevolking op 4 participatieavonden in oktober 2020.

Tijdens deze participatieavonden stelde het adviesbureau Tridée twee hoofdscenario’s voor voor het hoofdwegennet binnen Oudenaarde. Specifiek voor Eine, Leupegem en Bevere werd dieper ingegaan op de concrete invulling van deze scenario’s in circulatieconcepten.
(Via de links kan je de presentaties en documenten van deze participatieavonden bekijken)

Het uitgangspunt hierbij is dat van autoluwe woonwijken (ook wel verblijfsgebieden genoemd) die volgens het principe van MIX-wijk worden ingericht:

  • autoluw binnen de wijk (enkel toegang voor gemotoriseerd verkeer met bestemming in de wijk) 
  • doorgaand verkeer bundelen op verkeersassen buiten de wijk

 

We willen daarbij evolueren van de huidige situatie waarbij doorgaand verkeer routes door de wijk kan nemen

Naar een autoluwe wijk waarbij het doorgaand verkeer gebundeld wordt buiten de wijk (zwarte lijnen).

 

Ontsluitingsstructuur

​Scenario 1: ringstructuur

We behouden de hoofdwegen in ons wegennet zoals deze nu gebruikt worden, met name N60, N46, N8, N441 tussen N46 en N8. We passen de principes van MIX-wijk toe op de woonwijken om doorgaand verkeer uit de wijken te halen. Hiervoor moeten een aantal maatregelen genomen worden zoals modale filters, wijzigen rijrichtingen,… Meer info hierover vind je in de presentaties.

 

Scenario 2: nieuwe verbindingsweg Linkeroever

In scenario 2 maken we een nieuwe hoofdverbinding van de N46 Abdijstraat naar de N60. Deze verbinding loopt via een nieuwe verbinding langs de Lotharingenbrug tot aan de Broekstraat en zo verder naar het rondpunt aan Samsonite. Ook in dit scenario moeten een aantal dragende maatregelen genomen worden zoals modale filters, wijzigen rijrichtingen,… Meer info hierover vind je in de presentaties.

 

Vervolg...

Tijdens de participatieavonden verzamelden we al heel wat feedback. Deze feedback nemen we mee om de scenario’s verder te verfijnen.
Daarnaast zullen we in deze fase ook nog een breder publiek bevragen via ons participatieplatform om de voor- en nadelen van deze scenario’s te evalueren.