Nieuws

Er zijn twee standplaatsen (abonnement) vrijgekomen op de wekelijkse donderdagmarkt:

  • 12 lopende meter in de branche ‘andere producten’ (standplaats 19)
  • 6 lopende meter in de branche ‘textiel’ (standplaats nr. 29 B)

Interesse?

Kandidaturen kunnen per brief of per e-mail worden ingediend en moeten volgende gegevens bevatten: naam, adres, omschrijving soort kraam, telefoonnummer, e-mailadres.
Wij houden de ingeschreven kandidaten op de hoogte van het verder verloop van deze procedure!

Stad Oudenaarde (dienst kmo-beleid)
Tussenmuren 17 - 9700 Oudenaarde
economie@oudenaarde.be

Ontdubbelen verbindingsriolering Rietgracht

Hinder aan Tacambaroplein tijdens de verlofperiodes

Samen met Aquafin werken we aan een project om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.
De werken in de Gevaertsdreef zijn nagenoeg klaar. Wanneer de asfaltcentrales terug openen, kunnen we het wegdek afwerken.

Aan het Tacambaroplein wordt momenteel gewerkt op de parking. De aanleg van nieuwe rioleringen en aansluitingen onder de wegen naast het plein, zal onvermijdelijk voor hinder zorgen.
Aan de oostzijde, richting de Gevaertsdreef, zullen we dit in de krokusvakantie doen.
Tijdens het paasverlof doen we dan de westzijde. Ook daar zal de weg moeten opgebroken worden.

Wil je met je organisatie energie besparen? Vind je ook dat we dringend toe zijn aan 100% hernieuwbare energie? Ben je op zoek naar ideeën om je CO2-uitstoot te verminderen?

De Provincie Oost-Vlaanderen wil met de subsidie voor energieambassadeurs concrete energieprojecten ondersteunen die CO2 in de provincie reduceren. Tot 1 september 2020 kunnen verenigingen, bedrijven, gemeenten, scholen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een voorstel indienen bij de Provincie Oost-Vlaanderen om energieambassadeur te worden.

Kom alvast inspiratie opdoen op 31 maart: dan wordt toelichting gegeven bij het subsidiereglement, de voorwaarden en de praktische stappen. Laat je inspireren door boeiende voorbeelden van huidige energieambassadeurs (inschrijven gewenst).

Inspiratiemoment subsidie voor Energieambassadeurs
Dinsdag 31 maart van 12.00 tot 16.00 uur
Provinciehuis - Banketzaal
Gouvernementstraat 1 - 9000 Gent

MEER INFO

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever:

De sites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen de steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden. De stad Oudenaarde zoekt oplossingen voor de uitbreidingsnoden van het sportcentrum in een afzonderlijk traject.
We bekijken het gebied op de rechteroever in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers.

We stemmen alle ruimtelijke ambities op elkaar af. Ook toetsen we ze af aan het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever - Circulair Scheldepark. 

De focus ligt ook op duurzame ontwikkeling: we houden rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met aandacht voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

We betrekken burgers, organisaties, verenigingen, overheidsinstanties en eigenaars.

 

Stand van zaken

  • Het ruimtelijk raamwerk is goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad.
  • Ruimtelijk uitvoeringsplan Oudenaarde Linkeroever
    Op basis van de eerste ontwerpschetsen, finaliseren we de start- en procesnota voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Ook in deze fase kan je je mening geven. We organiseren daarvoor een 4de participatieronde in het voorjaar 2020. De precieze datum volgt binnenkort.
  • Mobiliteitsstudie
    Het studiebureau Vectris rondde eind 2019 de mobiliteitsstudie af. De mobiliteitsvraagstukken overstijgen echter het projectgebied. De stad Oudenaarde maakt vanaf 2020 een nieuw mobiliteitsplan voor de stad op. Dit plan omvat ook het projectgebied. Eerder voorgestelde mobiliteitsscenario’s zullen we daaraan aftoetsen. Enkel zo kunnen keuzes gemaakt worden.  

Doe de woontest!

Thuis in de Toekomst

Hoe we wonen, verandert razendsnel. Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.

Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met de stad Oudenaarde 'Thuis in de Toekomst'. Via deze online woontest geef jij ons informatie over hoe je graag wilt wonen. En daarmee kunnen we samen plannen voor de toekomst maken.

(Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.)

Nieuwsgierig? Doe HIER de woontest.
 

Op zondag 5 april 2020 zal de Ronde van Vlaanderen opnieuw onze stad doorkruisen. Traditioneel brengt deze wielerwedstrijd een enorme volkstoeloop met zich mee en worden er ook tal van activiteiten georganiseerd langsheen het parcours.

Om de veiligheid te kunnen garanderen en de nodige afspraken en coördinatie mogelijk te maken, is voor elke activiteit die doorgaat op de openbare weg of een daarbij aansluitend niet-afgesloten terrein, een voorafgaande schriftelijke vergunning van de burgemeester nodig (aan te vragen uiterlijk op 1 maart).

Gebruik je de papieren witte en gouden gids niet meer? Schrijf je dan uit via deze link!

Personen die zich uitschrijven voor 15 maart 2020, zullen bij de eerstvolgende bedeling geen telefoongids meer in de bus krijgen. Bedrijven en adressen opzoeken kan heel eenvoudig én ecologisch via www.goudengids.be en www.wittegids.be.

Ontdubbeling Rietgracht

Groot project scheiding afvalwater

Sinds maandag 23 september zijn we samen met Aquafin een groot project gestart om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dankzij dit project zal een riool voor afvalwater in de bestaande koker gemonteerd worden, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan dienen. Zo creëren we een centrale regenwaterafvoer die al het hemelwater uit het centrum verzamelt en naar de Schelde voert.  

MEER INFO

Bedrijvigheid Oudenaarde

Studie naar extra ruimte binnen bestaande bedrijventerreinen

Binnen het stedelijk gebied van Oudenaarde is er bijna geen ruimte meer voor (regionale) bedrijven. Om het aantal arbeidsplaatsen in Oudenaarde minstens te kunnen behouden, is het echter belangrijk dat deze bedrijven een plaats blijven vinden. Daarom willen we via het project ‘Bedrijvigheid Oudenaarde’ in de eerste plaats nagaan hoe op de bestaande bedrijventerreinen binnen het kleinstedelijk gebied Oudenaarde meer kan gedaan worden op dezelfde ruimte. 
SOLVA onderzocht welke mogelijkheden er zijn om extra ruimte te creëren voor bedrijvigheid; je vindt het resultaat HIER.

Tijdens onderhoudswerken hebben we vastgesteld dat een oude, gemetste koker onder het kruispunt Boskant - Kleistraat in slechte staat verkeert.

Dit kruispunt is mee opgenomen in het dossier heraanleg cluster Broeke (dat ongeveer eind april in uitvoering gaat). Om onnodige en dubbele hinder te vermijden, werd dus beslist tot dan te wachten met de herstelling.
Tot die tijd geldt voor de veiligheid een tonnagebeperking: tractoren en vrachtwagens van meer dan 3,5 ton mogen het kruispunt niet overrijden. Er is plaatselijk een erg beperkte omleiding voorzien.
De situatie ter plaatse wordt aangeduid door een verkeerssluis; ook bijkomende signalisatie is nog voorzien.

Volg een opleiding reanimeren en defibrilleren en maak van Oudenaarde een hartveilige stad.

WinkelHier

Koop bewust bij ondernemers van hier

Met de campagne 'Winkelhier' wil UNIZO de lokale ondernemers en economie sterker maken door consumenten op te roepen om bewust(er) lokaal te kopen. Want van Winkelhieren wordt het hele land beter!