LAATSTE NIEUWS

Streekmotor23 is een streekfonds dat sociale en groene projecten steunt aan de hand van crowdfunding en projectsteun. Jaarlijks wordt een selectie gemaakt uit een aantal projectideeën. De initiatiefnemers van de gekozen projecten moeten een crowdfundingcampagne doorlopen om zelf middelen op te halen. Streekmotor23 verdubbelt het opgehaalde bedrag met een maximum van 5.000 euro.

Over het hele gebied Zuid-Oost-Vlaanderen werden zes projecten geselecteerd, waarvan maar liefst drie uit Oudenaarde. De projecten zetten zich in voor verschillende sociale noden. De rode draad is dat ze mensen verbinden met elkaar en met de omgeving. 

De paaskermis vindt plaats van vrijdag 19 april tot en met zondag 28 april. We starten met een heuse kindernamiddag georganiseerd door de foorkramers op vrijdag 19 april van 17u tot 20u. Maak een selfie en een babbel met jouw favoriete prinses of held. Op woensdagnamiddag 24 april vindt de prikkelarme kermis plaats van 13.30u tot 14.30u en de namiddag voor jongeren met een beperking.

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbe­heerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststel­len.

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersyste­men en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Iedereen kan vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisge­vingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aange­ven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Ruim 3000 KSA'ers van 14 tot 16 jaar legden de voorbije dagen 100 kilometer af met als doel de mysterieuze stad X te bereiken, de onbekende eindbestemming. De jongeren vertrokken dinsdag vanuit heel Vlaanderen voor deze Joepietocht: een tweejaarlijkse traditie voor Sjo'ers, Simmers en Jonghernieuwers van KSA.

Na vier dagen doorzetten, bereikten ze vandaag stad X en die stad is... jawel: Oudenaarde! Aan de Donkvijver werden ze verwelkomd door een spetterende slotshow met muziek, eten en drinken. Proficiat aan alle deelnemers!

Iedereen heeft plaats nodig om te wonen, te werken en te ontspannen, maar onze beschikbare ruimte raakt stilaan opgebruikt.
De Provincie maakt daarom werk van een nieuw Ruimtelijk Beleidsplan met daarin de langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-Vlaanderen. Ze kijkt daarbij richting 2050. Dat lijkt veraf, maar dat is het eigenlijk niet. De indeling van onze ruimte vandaag heeft gevolgen op lange termijn, dus moeten we goed nadenken en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen steeds voor ogen houden.

Ook jouw mening telt!
Je kan op verschillende momenten jouw mening laten horen. In het najaar van 2019 kan je ons voorbereidend werk bekijken en jouw suggesties met ons delen, tijdens de raadpleging van de conceptnota. Hou zeker de website van de provincie in de gaten voor meer info over toekomstige participatiemomenten.

Oudenaarde Linkeroever

Participatiemarkt 16 mei

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen werken we aan de participatieve opmaak van een masterplan voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. Het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark is nu afgewerkt en goedgekeurd door de gemeente- en provincieraad. Dit raamwerk vormt het kader voor de toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De input die we verzamelden tijdens de participatiemomenten in 2018, vormde mee het raamwerk.

Op donderdag 16 mei 2019 stellen we het Ruimtelijke Raamwerk Oudenaarde Linkeroever – Circulair Scheldepark, met acties voor de toekomst, graag voor op een participatiemarkt.

Dan tonen we ook de eerste ontwerpschetsen voor de sites Santens, Alvey en de steenbakkerij Vande Moortel. Ideeën, opmerkingen en bezorgdheden geven we door aan experts die de ontwerpen verder uitwerken.